Doklady psa

Doklady psa

 

Základné doklady, ktoré by váš psík mal mať sú nasledovné:

Pas /Pet Passport = základný doklad vášho psíka. Obsahuje informácie o vás ako majiteľovi, identifikáciu zvieraťa a jeho zdravotné záznamy. Je v ňom uvedené meno, dátum narodenia, plemeno, zvláštne znaky, fotka a číslo mikročípu, prípadne tetovacie číslo (už nie je povinné). V priebehu života sa do neho zapisujú očkovania, dátumy odčervenia, aplikácie prípravku proti kliešťom, choroby a vyšetrenia, ktorými váš pes prešiel. Informácie o liekoch ktoré mu boli podané. Informácie o termíne budúceho očkovania. Slúži ako kalendár pre vás, aby ste nezabudli na termíny. Majiteľ je povinný mať pas pre každého svojho psa.

Preukaz o pôvode psa (rodokmeň) = rodný list psa a dostane ho len psík zapísaný do knihy chovu Slovenskej kynologickej jednoty. je listina vydaná plemennou knihou psov. Je v nej uvedené meno psa, chovateľská stanica, dátum narodenia, plemeno, pohlavie, druh srsti, číslo zápisu do plemennej knihy, čipovací kód. Dôležitou časťou je aspoň 4-generačný rodokmeň, z ktorého vyčítate predkov svojho šteňaťa. Do preukazu sa zapisuje bonitačný kód, výsledky výstav, skúšok, súťaží,  chovnosť.

Doklady z výstav a súťaží.

V prípade, že sa zúčastníte výstavy alebo súťaže dostane váš psík doklad, list s hodnotením jeho exteriéru od rozhodcu, umiestnením a prípadne získaným titulom, tzv. kartičky ak získa titul CAC, ResCAC, CACIB alebo ResCACIB. Na výstave si na základe výsledku môžete dať zapísať hodnotenie do rodokmeňa psa. Tieto doklady si dobre prečítajte, porozmýšľajte nad hodnotením, je cenným zdrojom vedomostí pre budúcnosť a uschovajte, pretože vám budú slúžiť ako podklad na pridelenie šampionátu.

Chránený názov chovateľskej stanice.

V prípade, že ste sa rozhodli venovať sa chovu psov budete potrebovať požiadať SKJ o pridelenie chráneného názvu chovateľskej stanice.

Slovenská kynologická jednota (SKJ  )  je od júna 1997 riadnym členom medzinárodnej kynologickej jednoty. V zmysle medzinárodného chovateľského poriadku má povinnosť registrovať názvy chovateľských staníc pre chovateľov všetkých svojich členov v medzinárodnom registri chovateľských staníc FCI. Iba chovateľ, ktorý má pridelený chránení názov chovateľskej stanice môže odchovávať štence s preukazom o pôvode psa. Názov stanice je vždy uvedený za menom psa, slúži podobne ako priezvisko. Pre jedného chovateľa je možné chrániť iba jeden názov, pričom pod týmto názvom môžu chovať štence aj príslušníci rodiny majiteľa názvu, vždy však s uvedením mena majiteľa stanice. Názov je nemenný a platí do konca života chovateľa. V prípade smrti sa na názov chovateľskej stanice vzťahujú dedičské práva.

Bonitačný kód

Ak ste sa rozhodli, že chcete svojho psíka uchovniť, čiže chcete aby mal v budúcnosti potomkov s preukazom pôvodu musíte absolvovať bonitáciu. Bonitácia je odborné zhodnotenie psa, väčšinou prebieha ako súčasť klubových výstav. Poradkyňa chovu spolu s minimálne jedným ďalším členom výboru klubu ohodnotí jednotlivé exteriérové znaky sučky alebo psa číslami 1,2,3 a vyššie (1 je štandard, vyššie čísla sú rôzne odchýlky od štandardu). Znenie bonitačného kódu je odsúhlasené členmi klubu na pravidelnej schôdzi. Štandard plemena Cavalier a King Charles Spaniel bol definovaný podľa FCI č. 136 z 10. marca 1988, pozri www.cavalier.sk. Bonitačný kód platný od SK klubu Cavalier king Charles spaniel bol odsúhlasený od bonitácie v Bratislave 21.4.2002

Úspešné absolvovanie bonitácie je jednou z podmienok zaradenia sučky alebo psa do chovu. Podmienky bonitácie sú pre každé plemeno iné a zodpovedajú medzinárodným štandardom daného plemena a odsúhlaseným pravidlám daného chovateľského klubu. Podľa SK Klubu Cavalier a King Charles Spaniel platí, že na bonitácii sa môžu zúčastniť jedinci, ktorí dosiahli vek minimálne 12 mesiacov a absolvovali 1 Klubovú alebo Špeciálnu výstavu s hodnotením minimálne veľmi dobrý, alebo 2 iné výstavy so zadávaním CAC s rovnakým výsledkom. Bonitačný kód sa zapisuje do preukazu o pôvode psa.

Zvod plemenníkov

Podľa SK Klubu Cavalier a King Charles Spaniel platí, že chovný pes môže byť použítý na krytie za predpokladu, že sa aspoň raz do roka zúčasní zvodu plemeníkov. Zvod plemeníkov sa väčšinou uskutočňuje na výstave klubu.

Prihláška na zápis šteniat

Od 1.2.2012 vstúpila do platnosti Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. januára 2012 o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat. Na základe tejto vyhlášky vyvstala povinnosť čipovania všetkých šteniat najneskôr do ôsmich týždňov veku. V praxi to znamená, že sa výrazne mení procedúra vystavovania preukazov o pôvode psa. Vypísanú prihlášku na zápis šteniat zoberiete spolu s celým vrhom k veterinárnemu lekárovi, ktorý vám šteňatá očipuje, nalepí ku každému menu šteňaťa jednu z nálepiek, ktoré prináležia k čipu, ktorý mu implantoval a následne vám potvrdí, že šteňatá očipoval a uvedie dátum čipovania. Takto vyplnenú prihlášku je potrebné pripraviť ku kontrole vrhu, čiže túto procedúru absolvujete v cca. 7. týždňoch veku šteniat. Pripravenú prihlášku na zápis šteniat poradkyňa chovu doručí na Plemennú knihu. Až potom budú šteňatám vystavené preukazy o pôvode psa.